SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KOŻUCHOWIE

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KOŻUCHOWIE

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 7 / 2007
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Postanowienia ogólne

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

Siedziba szkoły
67 – 120 Kożuchów, ul. 22 Lipca 12

Organ prowadzący szkołę
Gmina Kożuchów

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Status szkoły
Szkoła jest jednostką budżetową.

Społeczność szkolna
Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Cykl kształcenia
Szkoła kształci uczniów w cyklu sześcioletnim zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania.

Sztandar szkoły, pieczęcie, ceremoniał szkolny

1.Szkoła posiada własny sztandar.
2.Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.
3.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.Wzór pieczęci:

5.Szkole na wniosek społeczności szkolnej może być nadane imię.

Przepisy definiujące

1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 w Kożuchowie
2)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.),
3)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie,
4)Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie,
5)uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6)wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów ,
7)organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Kożuchów,
8)organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

Cele i zadania szkoły

Cele i funkcje szkoły

1.Szkoła realizuje cele zewnętrzne tj. nałożone przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach szczegółowych wydanych na jej podstawie.
2.Szkoła realizuje cele wewnętrzne tj. wyznaczone przez system dydaktyczno – wychowawczy szkoły oraz oczekiwania społeczności lokalnej.
3.Szkoła w swych działaniach kieruje się zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i przyjętymi przez nią deklaracjami, konwencjami, umowami o prawach dziecka, człowieka.
4.Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z arkuszem organizacyjnym i planami pracy zatwierdzonymi i przyjętymi na dany rok szkolny.

Zadania szkoły – ogólne

1.Szkoła
1)zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego;
2)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
3)przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4)realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( załącznik nr 1 do statutu );
5)zapewnia możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
6)zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienie świata, ludzi i siebie oraz umożliwiający kontynuację nauki na kolejnych etapach kształcenia;
7)współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym, realizując szkolny program wychowawczy i spójny z nim szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Programy te stanowią odrębną dokumentację, uchwala je rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego ( program wychowawczy szkoły - załącznik nr 2, program profilaktyki szkoły – załącznik nr 3 );

8)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, a także możliwości szkoły;
9)w razie potrzeby występuje do rodziców ( prawnych opiekunów ) z propozycją skorzystania z badań dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
10)uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnego i moralnego wychowania dzieci;
11)szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach wychowania, profilaktyki oraz kształcenia bezpośrednio lub za pośrednictwem organów szkoły i zgodnie z ich kompetencjami, w szczególności w zakresie :
a)zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w klasie i szkole;
b)znajomości szkolnego systemu oceniania;
c)przekazywania informacji dotyczących wychowania i kształcenia dziecka.

2.Szkoła umożliwia uczniom :
1)podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
2)szczególnie zdolnym realizowanie indywidualnego toku nauczania;
3)ukończenie szkoły w skróconym czasie;
4)niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego;

Zadania dydaktyczne
1.Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywania wszechstronnej wiedzy.
2.Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi – realizowanie indywidualnych programów nauczania na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3.Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w opanowywaniu treści zawartych w podstawie programowej.
4.Rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie, w miarę możliwości finansowych, kół przedmiotowych.
5.Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, zawodach sportowych oraz stwarzanie korzystnych warunków przygotowania do tego uczestnictwa.
6.Wpisywanie do arkuszy i świadectw szkolnych indywidualnych osiągnięć uczniów w nauce i sporcie.
7.Prowadzenie edukacji patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej, informatycznej, czytelniczej i medialnej oraz przygotowującej do życia w rodzinie.

Zadania wychowawcze
1.Kształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych.
2.Promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
3.Budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz kształtowanie wartościowych społecznie postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, środowiska, narodu i świata.
4.Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultur innych narodów.
5.Kształtowanie humanitarnych postaw, umiejętności życia w społeczności, obcowania z ludźmi, odpowiedzialności za swoje postępowanie.
6.Wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych – poszanowanie tradycji, tolerancji światopoglądowej.
7.Kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia, poszanowania godności każdego człowieka.
8.Uwrażliwianie na poszanowanie mienia szkolnego, państwowego, prywatnego.

Zadania opiekuńcze

1.Szkoła zapewnia wszystkim uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną ze strony dyrekcji, pedagoga szkolnego, wychowawców klas i innych nauczycieli oraz rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli lub innej poradni specjalistycznej.
2.Organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym i osieroconym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.
3.Zadania opiekuńcze muszą być zgodne z obowiązującymi w szkołach ogólnymi przepisami bezpieczeństwa :
1)w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru;
2)każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie zobowiązany jest zabezpieczyć sam lub niezwłocznie zawiadomić dyrekcję;
3)nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję uczniów;
4)opiekun sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, technicznej i przyrodniczej opracowuje jej regulamin. Umieszcza go w widocznym miejscu i zapoznaje z nim uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku;
5)w salach gimnastycznych i na boiskach prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem sprawdzają sprawność sprzętu sportowego, dostosowują wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
6)w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zachowaniom uczniów, dbają o ich bezpieczeństwo, ład i porządek (dyżury pełnione są w/g harmonogramu opracowanego przez Dyrektora).
4.W czasie wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wycieczek.
5.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.

Organy szkoły

Organy szkoły

1.Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i poszczególnymi regulaminami.
2. Organami szkoły są :
1)Dyrektor Szkoły;
2)Rada Pedagogiczna;
3)Rada Rodziców;
4)Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Szkoły

1.Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.
2.Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.
3.Dyrektor szkoły :
1)kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2)kieruje pracami rady pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji;
3)wstrzymuje wykonanie niezgodnej z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej, o czym zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
4)przedstawia Radzie Pedagogicznej ( co najmniej dwa razy w roku ) informacje o działalności szkoły, wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, plan pracy oraz plan organizacyjno – finansowy szkoły;
5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6)organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach :
a)zatrudniania lub zwalniania z pracy;
b)powołania i odwołania Wicedyrektorów oraz dokonania szczegółowego podziału kompetencji;
c)przyznania nagrody oraz wymierzania kary porządkowej w stosunku do pracowników, uczniów (zgodnie z uregulowaniami prawnymi);
d)występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej );
8)sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
9)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
10)w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim;
11)może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły ( patrz § 36 ust. 4 pkt 10 );
12)współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w szkole ( w ramach obowiązujących przepisów prawa );
13)w sprawach wymagających powszechnej konsultacji Dyrektor Szkoły może zarządzić przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum;
14)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Rada Pedagogiczna
1.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
1)zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5)podejmowanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych;
2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1)organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)projekt planu finansowego szkoły;
3)wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora szkoły o odwołanie innego nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
4.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego nowelizację.
5.Rada Pedagogiczna diagnozuje pracę szkoły, aby wspierać ją w realizowaniu jej statutowych celów i zadań.
6.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7.Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

Samorząd Uczniowski
1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.Reprezentację Samorządu Uczniowskiego stanowi Ogólnoszkolna Rada Uczniowska wybierana zgodnie z ordynacją wyborczą w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.
3.Uczniowie respektują uchwały i program swojej Rady. Odwołują jej członków, jeśli nie spełniają powierzonych funkcji.
4.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.;
3)prawo do organizowania życia szkolnego przy zachowaniu właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, informowania społeczności szkoły o swoich problemach i opiniach, przestrzegając zasad poszanowania godności osobistej każdego człowieka;
5)prawo do prowadzenia w porozumieniu z Dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
5.Samorząd Uczniowski dba o porządek i estetykę w szkole.
6.Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
7.Ustalenia i decyzje podjęte przez uczniów wspólnie z nauczycielami muszą być przestrzegane i realizowane przez wszystkich.
8.Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
9.Rada Samorządu Uczniowskiego działa w/g regulaminu i planu pracy, które muszą być zgodne ze statutem szkoły.

Rada Rodziców

1.Reprezentacja rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie przyjmuje nazwę Rady Rodziców.
2.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w/w zakresie spraw.
3.Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
4.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
1)pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
2)gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad gospodarowania tymi funduszami;
3)zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły;
4)wyrażanie i przekazywania Dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły;
5.Rada Rodziców u0chwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Współpraca organów szkoły

1.Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałają ze sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.
2.Rozwiązywanie konfliktów odbywać się będzie wewnątrz szkoły ( w uzasadnionych przypadkach na wspólnych posiedzeniach wybranych reprezentantów).
3.Na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w szkole może funkcjonować Rzecznik Praw Ucznia.

Organizacja szkoły

Podstawowa jednostka organizacyjna

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
2.Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, tj. w grupach oddziałowych, międzyklasowych.
3.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

Formy pracy szkoły

1.Zajęcia lekcyjne realizowane są w systemie pięciodniowym.
2.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone systemem klasowo – lekcyjnym.
3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia (zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć).W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych.
4.Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut, po 3 godzinie lekcyjnej – 20 minut, po 7 godzinie – 15 minut.
5.Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając w szczególności ich potrzeby rozwojowe.
6.Szkoła może organizować i prowadzić ( na zasadzie odpłatności ) zajęcia dodatkowe umożliwiające wszechstronny rozwój uczniów.
7.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców ( opiekunów ) lub organizację dojazdu do szkoły prowadzi się świetlicę szkolną, której szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin świetlicy.
8.W szkole prowadzi się dla uczniów bibliotekę szkolną, która :
1)udostępnia książki i inne źródła informacji;
2)tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz tworzy warunki efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
4)organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
5)współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami.
9.Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa jej regulamin.
10.W szkole prowadzi się stołówkę.

Organizacja nauczania, wychowania i opieki

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany do 30 kwietnia każdego roku przez Dyrektora Szkoły. Uwzględnia on szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący.
2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć

1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Rok dzieli się na dwa semestry.

Praktyki pedagogiczne

1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na nauczycielskie praktyki pedagogiczne. Podstawą jest pisemne porozumienie zawarte między Dyrektorem Szkoły i poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Pomieszczenia szkolne

1.Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia :
1)pracownie edukacyjne;
2)bibliotekę;
3)salę gimnastyczną;
4)świetlicę;
5)gabinet pedagoga;
6)pomieszczenia administracyjne;
7)teren rekreacyjno – sportowy;
8)izbę tradycji rodzinnych;
9)stołówkę;
10)gabinet pielęgniarki;
11)archiwum.
12)inne pomieszczenia
2.Zasady funkcjonowania niektórych pomieszczeń określają regulaminy stanowiące odrębną dokumentację.

Nauczyciele i inni pracownicy

Nauczyciele

1.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej ucznia.
2.Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
3.W szczególności każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za :
1)życie, zdrowie, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2)prawidłowy i efektywny przebieg procesu dydaktycznego;
3)pomoce dydaktyczne, sprzęt szkoły, jej wygląd i otoczenie oraz estetykę klas;
4)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5)znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
6)bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe i równe ich traktowanie;
7)udzielanie pomocy uczniom klas młodszych w zaadoptowaniu się do nowych warunków;
8)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów;
9)doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
4.Nauczyciel zobowiązany jest do :
1)systematycznej współpracy z rodzicami ucznia;
2)prowadzenia dokumentacji pedagogicznej;
3)respektowania zaleceń instytucji wspomagających pedagogów (nauczycieli szkoły);
4)zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
5.Nauczyciele :
1)prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zdaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2)mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe powoływane decyzją Dyrektora.
6.Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
7.Cele i zadania zespołu obejmują :
1)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki oraz programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów własnych;
3)opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników w nauce;
4)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego zwłaszcza dla początkujących nauczycieli;
5)współdziałanie w organizowaniu pracowni edukacyjnych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia.
8.W ramach środków przyznanych przez organ prowadzący nauczyciele mogą otrzymywać za bieżące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej zwiększoną stawkę wynagrodzenia (dodatek motywacyjny) na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
9.Dyrektor Szkoły może pozbawić nauczyciela częściowo lub całkowicie dodatku motywacyjnego w przypadku niezadawalających efektów jego pracy (zgodnie z zapisem regulaminu).
10.Za szczególne osiągnięcia w pracy Dyrektor Szkoły może nagrodzić nauczyciela wg obowiązujących wewnętrznych kryteriów i zasad określonych w regulaminie pracy.
11.W przypadku zaniedbywania przez nauczyciela obowiązków Dyrektor Szkoły może stosować wobec niego kary wg regulaminu pracy i innych przepisów wykonawczych.

Wychowawca klasy

1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawca powinien prowadzić przydzielony oddział przez cały etap edukacyjny :
1)w kl. I – III przez okres trzech lat,
2)w kl. IV – VI przez okres trzech lat.
2.Zadaniem wychowawcy jest :
1)sprawowanie opieki wychowawczej nad zespołem klasowym;
2)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
3)przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;
4)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
5)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej (integrowanie);
6)otoczenie opieką każdego wychowanka;
7)planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia społecznego;
8)ustalenie treści i form zajęć dydaktycznych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
9)współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego zespole klasowym (uzgadnianie oddziaływań wychowawczych), a szczególnie w stosunku do tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
10)utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu :
a)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
b)umożliwienia im angażowania się w sprawy życia klasy i szkoły;
11)organizowanie spotkań (zebrań) rodziców z wychowawcą klasy zgodnie z zapisem w WSO;
12)współpraca z pedagogiem szkolnym i instytucjami specjalistycznymi wspomagającymi pracę szkoły w zakresie rozpoznawania potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
13)systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dziecka w nauce i zachowaniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
14)zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania sprawdzianu przez okręgową komisję egzaminacyjną;
15)troska o estetykę pracowni edukacyjnej;
16) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
17)usprawiedliwianie lub nieusprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole (na podstawie wniosku rodzica).
3.Na życzenie wychowawcy lub rodziców w zebraniu rodziców ma obowiązek uczestniczyć zaproszony nauczyciel danego przedmiotu.
4.Początkujący nauczyciel w swojej pracy wychowawczej ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od Dyrektora Szkoły, Wicedyrektorów, starszego stażem kolegi i pedagoga szkolnego.
5.Zmiana nauczyciela – wychowawcy :
1)rodzice uczniów danej klasy mają prawo złożyć do Dyrektora Szkoły umotywowany wniosek w sprawie doboru bądź zmiany nauczyciela – wychowawcy, o ile wniosek ten jest poparty przez bezwzględną większość rodziców klasy.
2)Dyrektor szkoły w terminie dwóch tygodni, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, podejmie ostateczną decyzję i przekaże ją rodzicom.

Pedagog szkolny

1.Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:
    1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych
uczniów;
    2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego
uczniom;
    3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
    4) informowanie rodziców o potrzebie skierowania dziecka na badania specjalistyczne;
    5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach
poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym
i resocjalizacyjnym;
    6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
    7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
2.Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany
przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3.Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny przygotowuje analizę sytuacji wychowawczej szkoły.
4.Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
5.W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
1)może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,
2)współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

Pracownicy niepedagogiczni

1.Dla realizacji innych celów i zadań szkoły oraz zapewnienia jej funkcjonowania zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych pracowników określają odrębne przepisy.
2.Na terenie szkoły prace administracyjne wykonują:
1)sekretarz szkoły;
2)księgowy;
3)specjalista d/s kadr;
4)intendent
3.Pracownikami obsługi na terenie szkoły są:
1)woźny szkolny
2)konserwator
3)sprzątaczka
4)kucharka
5)pomoc kuchenna
4.Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjnych wymienionych w ust. 2 i 3
określony jest w przydziałach czynności dla tych pracowników.
5.Zasady przyznawania premii pracownikom administracji i obsługi ustala regulamin wynagradzania (stanowiący odrębną dokumentację).
6.Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie wychowawczym.
7.Każdy pracownik niepedagogiczny ma prawo :
1)zareagować na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności szkolnej w sposób odpowiedni do sytuacji;
2)zgłaszać Dyrektorowi szkoły, nauczycielom, wychowawcom, organom szkoły uwagi i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów.
8.Obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych zakresów czynności ( stanowiących odrębną dokumentację ).
9.Każdy pracownik ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Postanowienia ogólne dotyczące pracowników

1.Wszyscy pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych i korzystać z ich ochrony prawnej.
2.W szkole działa Społeczny Inspektor Pracy w oparciu o określone przepisy.
3.Każdy pracownik zobowiązany jest dochować tajemnicy służbowej.
4.Stosuje się zasadę niejawności wynagrodzeń pracowników.
5.Obowiązki, prawa, kompetencje pracownicze szczegółowo określa odrębna dokumentacja.
6.Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy naszej szkoły ( stanowiącego odrębną dokumentację ).
7.Obowiązkiem każdego pracownika jest obrona i dbanie o dobre imię szkoły.

Uczniowie szkoły

Realizacja obowiązku szkolnego i zasady rekrutacji uczniów

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
2.Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem;
3.Do klasy pierwszej przyjmuje się:
1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą Dyrektora szkoły dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły , w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
4.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
5.Na wniosek rodzica naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy sześć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6.Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić w przypadkach uzasadnionych różnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Decyzję o odroczeniu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, za zgodą rodziców.
7.Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych lub przysposabiających do zawodu.
8.Za realizację obowiązku szkolnego odpowiedzialni są rodzice. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9.Z powodu choroby lub kalectwa, obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą.

Prawa ucznia

1.Uczeń ma prawo do :
1)bezpłatnej nauki w szkole;
2)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
4)swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi;
5)rozwijania własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią;
6)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
7)korzystania z pomieszczeń szkoły w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;
8)korzystania z urządzeń, sprzętu, środków dydaktycznych;
9)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania godności;
10)korzystania z porad i pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły;
11)uzyskania pomocy materialnej, bezpłatnych obiadów (w trudnych sytuacjach rodzinnych);
12)dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności;
13)odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii uczniom nie zadaje się prac domowych;
14)informacji dotyczących programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, jak również wymagań odnośnie wiadomości i umiejętności;
15)poznania sposobów sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych, zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz jawnej, sprawiedliwej i na bieżąco przeprowadzanej oceny;
16)informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
17)odwołania się od oceny z zajęć dydaktycznych i zachowania wystawionej niezgodnie z trybem;
18)zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
19)wybierania członków do rady klasowej i Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej , ustalania planu pracy samorządu klasowego;
20)dokonywania samooceny zachowania oraz współuczestniczenia w ocenianiu zachowań, koleżanek i kolegów;
21)składania skarg do odpowiednich organów w przypadku naruszenia jego praw.

2.Ponadto uczeń ma prawo :
1)brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.;
2)brać udział w wyborach do ORU;
3)reprezentować szkołę;
4)organizować imprezy kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne;
5)brać udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę;
6)organizować i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska;
7)zrzeszać się w organizacjach działających na terenie szkoły.

3.Planowane terminy sprawdzianów i prac klasowych winny być uzgodnione z uczniami i wpisane do dziennika lekcyjnego zgodnie z zapisami w WSO.

Obowiązki ucznia

1.Obowiązkiem ucznia jest :
1)przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły i innych regulaminach wewnętrznych;
2)sumienne i rzetelne wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników;
3)systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne;
4)pisemne usprawiedliwianie każdej nieobecności u wychowawcy w ciągu tygodnia od jej ustania, uzupełnienie zaniedbań w nauce wynikających z nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielami przedmiotów, odnotowanym w dzienniku wychowawczym;
5)przestrzeganie tolerancji światopoglądowej;
6)przynoszenie do szkoły niezbędnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych;
7)aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie ich trwania;
8)sumienne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych;
9)pełnienie dyżurów porządkowych w czasie lekcji (zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez wychowawcę);
10)przestrzeganie zasad czystości i higieny osobistej, dbanie o schludny wygląd i noszenie przyjętego przez szkołę jednolitego stroju oraz odpowiedniej fryzury ( bez ekstrawagancji, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad );
10a) uczeń zwolniony jest z obowiązku noszenia jednolitego stroju w następujących sytuacjach:
- wycieczka,
- imprezy szkolne o charakterze rozrywkowym i sportowym,
- po ogłoszeniu przez dyrektora szkoły;
11)szanowanie dobra społecznego jako wspólnej własności wszystkich ludzi;
12)poszanowanie mienia szkoły i rzeczy kolegów. Koszt naprawy mienia szkolnego i koleżeńskiego uszkodzonego lub zniszczonego przez ucznia ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie);
13)szanowanie pracy wszystkich ludzi;
14)przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników;
15)dbanie o kulturę bycia i słowa w miejscach publicznych;
16)dbanie o własne życie , zdrowie, higienę oraz rozwój;
17)branie udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych;
18)niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych.

2.W zakresie postawy społeczno-moralnej oczekuje się od ucznia :
1)reprezentowania klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
2)uczestniczenia w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
3)koleżeństwa, prawdomówności i uczciwości; kształtowania życzliwych stosunków w klasie i w szkole;
4)rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie słabych i tych, którzy znajdują się w trudnych warunkach;
5)stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, przeciwdziałania przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwa, plotkarstwa i innych nieakceptowanych powszechnie zachowań;
6)wywiązywania się z zadań zleconych mu przez samorząd szkolny, klasowy;
3.Każdy uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
4.Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

Ocena zachowania

1.Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz szczegółowymi kryteriami zawartymi w WSO.

Nagrody i kary

1.Ucznia można nagradzać za :
1)znaczące osiągnięcia w nauce;
2)znaczące osiągnięcia w sporcie;
3)pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska;
4)wzorową postawę wobec innych członków społeczności szkolnej i lokalnej.
2.Przyjmuje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień :
1)pochwała wychowawcy klasy lub innego nauczyciela na forum klasy;
2)pochwała opiekuna samorządu uczniowskiego na forum szkoły;
3)pochwała Dyrektora na forum klasy;
4)pochwała Dyrektora na forum szkoły;
5)informacja w gablocie szkolnej dotycząca osiągnięć ucznia;
6)dyplom uznania;
7)świadectwo z wyróżnieniem;
8)nagroda rzeczowa;
9)odznaka wzorowy uczeń;
10)list gratulacyjny do rodziców;
11)nadanie tytułu absolwenta roku;
12)nagroda rzeczowa dla absolwenta roku

3.Naruszenie przez ucznia zasad współżycia w szkole jest zagrożone karą.
4.Stosuje się następujące rodzaje kar :
1)upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;
2)upomnienie udzielone w obecności rodziców;
3)nagana wychowawcy lub innego nauczyciela wobec klasy;
4)upomnienie Dyrektora;
5)nagana Dyrektora na forum całej klasy;
6)nagana Dyrektora na forum całej szkoły;
7)przeniesienie (uchwałą rady pedagogicznej) do równoległej klasy tejże szkoły;
8)zawieszenie w prawie do udziału w zajęciach nadobowiązkowych, wycieczce lub innej imprezie szkolnej;
9)obniżenie oceny z zachowania do nagannej włącznie;
10)wystąpienie Dyrektora z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły jeżeli wszystkie zastosowane wobec ucznia kary nie spowodowały w jego postępowaniu zmian na lepsze. Przeniesienie może nastąpić w wyniku porozumienia pomiędzy Dyrektorami obu szkół.

5.Zastosowana kara winna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
6.Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia

Odwołanie od otrzymanej kary

1.W zależności od rodzaju zastosowanej kary uczeń ma prawo się odwołać ( na piśmie ) do odpowiedniej instancji szkolnej :
1)wychowawcy;
2)Samorządu Uczniowskiego;
3)Rady Pedagogicznej;
4)Rady Rodziców;
5)Dyrektora Szkoły;
2.Każda instancja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.
3.Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
4.Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja dyrektora po konsultacji z Radą Pedagogiczną jest ostateczna.

Postanowienia ogólne

1.Wymierzenie kary może być zawieszone na wniosek poręczycieli będących autorytetem w społeczności szkolnej (np. samorząd klasowy, Rada Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna itp.)
2.Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
3.Rodzic lub prawny opiekun ucznia zobowiązany jest do powiadomienia szkoły o jego nieobecności niezwłocznie w pierwszym dniu, w którym uczeń nie uczestniczy w zajęciach.

Postanowienia końcowe i przejściowe

Dokumentacja szkoły

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Gospodarka finansowa

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Procedura postępowania w przypadku nanoszenia zmian w Statucie Szkoły

1.Projekt zmian w Statucie przygotowuje zespół (będący reprezentacją Rady Pedagogicznej) powołany na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły. W pracach ww. zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych organów szkoły.
2.Projekt zmiany Statutu Szkoły, przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną o jego przyjęciu, można przedłożyć władzom samorządowym w celu zaopiniowania w kwestiach należących do ich kompetencji oraz Kuratorowi Oświaty w celu sprawdzenia zgodności projektu z prawem.
3.Propozycje zmian w Statucie Szkoły powinny być zgłoszone przez organa szkoły bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
4.Zmiany w Statucie Szkoły będą wprowadzane i zatwierdzane w formie uchwały przez Radę Pedagogiczną, a w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego.
5.Wszystkie aspekty działalności szkoły nieujęte w niniejszym Statucie muszą być zgodne z aktami prawnymi wyższej rangi.
6.Jeżeli po zmianie przepisów w aktach wyższego rzędu wymagane będzie wniesienie zmian w niniejszym Statucie, to odpowiada za to Dyrektor Szkoły z zachowaniem właściwej procedury.

Dostępność Statutu

1.Statut Szkoły jest dokumentem jawnym.
2.Dyrektor Szkoły zapewnia wszystkim członkom społeczności szkolnej możliwość zapoznania się ze Statutem.

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut szkoły zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 listopada 1999 r.

Zatwierdzenie Statutu Szkoły

Statut Szkoły został ustanowiony przez Radę Pedagogiczną
uchwałą nr 6/ 2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

Statut opracowano i przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami ), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) z póź. zmianami.

Spis treści
Rozdział I Postanowienia ogólne
Nazwa szkoły ................................................................................................. 3
Siedziba szkoły .............................................................................................. 3
Organ prowadzący szkołę .................................................................. ........... 3
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ....................................................... 3
Status szkoły ................................................................................................. 3
Społeczność szkolna ...................................................................................... 3
Cykl kształcenia ............................................................................................. 3
Sztandar szkoły, pieczęcie, ceremoniał szkolny. ............................................ 4
Przepisy definiujące ....................................................................................... 4
Rozdział II Cele i zadania szkoły
Cele i funkcje szkoły ...................................................................................... 5
Zadania szkoły – ogólne ................................................................................. 5
Zadania dydaktyczne ...................................................................................... 6
Zadania wychowawcze ................................................................................... 6
Zadania opiekuńcze ........................................................................................ 7
Rozdział III Organy szkoły
Organy szkoły ................................................................................................. 8
Dyrektor Szkoły ............................................................................................... 8
Rada Pedagogiczna ......................................................................................... 9
Samorząd Uczniowski .................................................................................... 9
Rada Rodziców ............................................................................................... 10
Współpraca organów szkoły ........................................................................... 11
Rozdział IV Organizacja szkoły
Podstawowa jednostka organizacyjna ............................................................ 12
Formy pracy szkoły ........................................................................................ 12
Organizacja nauczania, wychowania i opieki ................................................. 13
Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć ....................................................... 13
Praktyki pedagogiczne ..................................................................................... 13
Pomieszczenia szkolne ................................................................................... 13

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy
Nauczyciele .................................................................................................. 14
Wychowawca klasy ...................................................................................... 15
Pedagog szkolny ........................................................................................... 16
Pracownicy niepedagogiczni ........................................................................ 17
Postanowienia ogólne dotyczące pracowników ........................................... 17
Rozdział VI Uczniowie szkoły
Realizacja obowiązku szkolnego i zasady rekrutacji uczniów ..................... 18
Prawa ucznia ................................................................................................. 18
Obowiązki ucznia .......................................................................................... 20
Ocena zachowania ......................................................................................... 21
Nagrody i kary .............................................................................................. 21
Odwołanie od otrzymanej kary ..................................................................... 22
Postanowienia ogólne ................................................................................... 22
Rozdział VII Postanowienia końcowe i przejściowe
Dokumentacja szkoły .................................................................................... 23
Gospodarka finansowa .................................................................................. 23
Procedura postępowania w przypadku zmian w Statucie Szkoły ................. 23
Dostępność Statutu ........................................................................................ 23
Zatwierdzenie Statutu Szkoły ........................................................................ 24